Kategorie e-shopu

Zasilání novinek

Postup při reklamaci

Pro řádné vyřízení reklamace, je třeba nejprve z našich stránek O nákupu / Ke stažení / Formuláře stáhnout "Reklamační list", vyplnit jej, přiložit do zásilky se zbožím a zaslat na adresu společnosti viz. kontakt. Pracovník reklamačního oddělení posoudí neprodleně povahu závady a informuje odběratele poštou nebo elektronickou poštou o způsobu vyřízení reklamace. Zboží je po vyřízení reklamace zasláno zpět odběrateli. V případě oprávněné reklamace hradí náklady na dopravu zboží k odběrateli  dodatatel, v případě neoprávněné reklamace hradí tyto náklady odběratel. Náklady na dopravu k dodavateli hradí vždy odběratel.

Doba vyřízení reklamace

Vyjádření o způsobu vyřízení reklamace doručíme odběrateli bez zbytečných odkladů, tj. co v nejkratší době po obdržení reklamovaného zboží. Obvykle je reklamace vyřízena do pěti pracovních dnů, max. dle zákonna doba je jeden měsíc od obdržení reklamovaného zboží.

Veškerý postup při reklamaci se řídí "Reklamačním řádem" mtaplus s.r.o.

Možnost vrácení zboží

V případě podstatného porušení smlouvy jednou ze stran může druhá strana odstoupit od smlouvy do 14 dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne, kdy se příslušná smluvní strana o porušení dověděla nebo mohla dovědět. V případě, že je zákazník spotřebitelem má právo bez udání důvodu odstoupit od uzavřené smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Počátek lhůty je uveden v č.II, písm. f) VOP. Vzor "Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené přes internet" nalezne spotřebitel na webových stránkách prodávajícího O nákupu / Ke stažení / Formuláře nebo na https://www.coi.cz/pro-spotrebitele/spotrebitelsky-pruvodce/. V případě, že je zákazník podnikatelem, tzn. právnickou osobou či osobou, jež zboží objednala v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, zákonná možnost Odstoupení od kupní smlouvy ve 14 dnech se na něho nevztahuje. Každý z účastníků smlouvy může od smlouvy odstoupit, umožňuje-li mu to obecně závazný právní předpis, VOP nebo na základě vzájemné dohody účastníků. Bude-li prodávajícím umožněno Kupujícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy dohodou, pak tento bere na vědomí, že vrácenákupní cena může být prodávajícím ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží a o náklady, jež jsou nezbytné vynaložit pro znovuuvedení zboží do prodeje.Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel, to neplatí:

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;

b) použil-li Kupující věc ještě před objevením vady;

c) nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo

d) prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se

tak jen zčásti, vrátí Kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch. Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. Odstoupení od smlouvy zašle kupující doporučeně poštou nebo osobně doručí na poštovní adresu prodávajícího:

mtaplus s.r.o., Herbenova 928/6, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel, a to na své náklady. Zboží by měl kupující vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Jelikož obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci, může kupující vrátit zboží i bez obalu. Prodávající však má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží. Výrobek může kupující vrátit i pokud je částečně poškozen, v takovém případě však má prodávající právo snížit vrácenou částku o částku představující snížení hodnoty vráceného zboží způsobené jeho poškozením. Pokud se jedná o spotřební zboží dodávané v originálním balení (např. tuba, lahvička, krabička, aj.) pak lze od smlouvy odstoupit, pouze pokud kupující dodá zboží nepoškozené a nepoužité v neporušeném originálním balení. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení, prodávající mu doporučuje pro urychlení vyřízení věci doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem, s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. V případě proplácení dobropisu v hotovosti může prodávající požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může prodávající odmítnout peněžní prostředky proplatit. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.


DomůDomů

KONTAKT

mtaplus s.r.o.   mapa

Herbenova 928/6
709 00 Ostrava

tel.: +420 552 309 039

e-mail: info@mtaplus.cz

nové zboží

Nyní žadné nové zboží